Tài liệu

Checklist đánh giá văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHECKLIST THĂM QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ VHDN

Muc đích sử dụng: đánh giá tiêu chuẩn VHDN
Phương pháp: Khảo sát trực tiếp DN và phỏng vấn ban lãnh đạo.

1. Kiến trúc doanh nghiệp: (thăm quan và đánh giá trực tiếp).

 Mặt tiền làm việc của doanh nghiệp được trang trí?
 Phòng làm việc của bảo vệ có sạch sẽ ngăn nắp không?
 Có quy định về tiếp khách không?
 Nơi giữ xe ngăn nắp và gọn gang không? 
 Quy định giữ xe có làm cho khách hàng yên tâm về xe cộ không?
 Công ty có phòng tiếp khách riêng hay không?
 Phòng tiếp khách có trang trí các hiện vật thể hiện truyền thống của công ty hay 

không?

 Phòng tiếp khách được trang trí?
 Khoảng cách lối đi giữa các bàn làm việc.
 Khoảng cách lối đi chung?

2. Sản phẩm: (phỏng vấn lãnh đạo DN)

 Sản phẩm công ty có đạt giải thưởng nào về chất lượng?
 Mức chất lượng ổn định được khách hàng đánh giá như thế nào?
 Công ty có áp dụng các giá trị gia tăng nào với khách hàng không?

3. Nơi làm việc, máy móc công nghệ: (xem trực tiếp nơi làm việc và phỏng vấn lãnh 

đạo DN).

 Nơi để máy móc có sạch sẽ ngăn nắp không?
 Máy móc công nghệ sử dụng được mấy năm?
 Mức so sánh với công nghệ mới nhất?

4. Các nghi lễ: (phỏng vấn lãnh đạo DN theo checklist các nghi lễ).

 Công ty đã thực hiện các loại nghi lễ nào?
 Mục đích của các nghi lễ là gì?
 Công ty tổ chức như thế nào?
 Vai trò của các nghi lễ với DN?

5. Giai thoại :

Version 1.0

Page 1 of 3

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Công ty có tuyên truyền giao thoại nào cho nhân viên không?
 Việc tuyên truyền nhằm mục đích gì?
 Chúng có được thực hiện thường xuyên, định kỳ không?

6. Biểu tượng:

 Công ty có biểu tượng logo không?
 Ý nghĩa của chúng là gì?
 Mối quan hệ của chúng so với tầm nhìn, sứ mạng của DN:

7. Slogan:

 Công ty có xây dựng slogan không?
 Ý nghĩa của chúng là gì?
 Mối quan hệ của chúng so với tầm nhìn, sứ mạng của DN:

8. Phòng cách giao tiếp:

 Công ty có quy định phong cách giao tiếp không?
 Công ty có tổ chức húân luỵện cho nhân viên về phong cách giao tiếp không?

9. Sứ mạng, tầm nhìn và triết lý kinh doanh:

 Sứ mạng tầm nhìn của công ty là gì?
 Triết lý kinh doanh tương ứng là gì?
 Công ty có lập thành văn bản thể hiện chúng không?
 Công ty có tuyên truyền cho nhân viên định kỳ không?

10. Tri thức doanh nghiệp

 Công ty có tủ sách và các loại hình tri thức khác phục vụ cho nhân viên không?
 Công ty có chương trình quản lý và thực hiện tri thức không?
 Công ty có chính sách nào để xây dựng tính cách chia sẽ trong nhân viên không?
 Công ty có chương trình định hướng nghề nghiệp cho nhân viên không?

11. Hệ thống văn bản nội bộ:

 Công ty có hệ thống văn bản nội bộ không?
 Công ty đã áp dụng theo tiêu chuẩn nào, thời gian áp dụng?
 Công ty đánh giá mức độ hiệu quả việc thực tế của hệ thống văn bản nội bộ hiện 

hành?

12. Phong cách lãnh đạo:

Version 1.0

Page 2 of 3

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Lãnh đạo công ty quản lý theo phong cách nào?
 Trình độ học vấn của ban lãnh đạo công ty?

13. Sự phân chia quyền lực:

 Công ty có phân chia quyền lực cho nhân viên không?
 Việc phân chia có ghi thành các quy định hay không?
 Mức phân chia có chi tiết theo phụ lục phân chia quyền lực hay không?

14. Tính cách của doanh nghiệp:

 Công ty mong muốn nhân viên có những tính cách nào cho DN?
 Những mong muốn đó được thông báo tới nhân viên qua phương thức nào? Qua cuộc

họp hay văn bản chính thức?

 Ý nghĩa của các tính cách đó là gì? (so sánh với tầm nhìn và sứ mạng của doanh 

nghiệp).

 Thiết kế bản câu hỏi riêng cho nhân viên về loại tính cách này.

15. Chuẩn mực đạo đức:

 Công ty có quy định về các chuẩn mực đạo đức không?
 Nếu có thì được quy định trong văn bản nào?
 Các chuẩn mực đạo đức đó là gì?

Version 1.0

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2175
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2175
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177