Tài liệu

Cau_hoi_trac_nghiem_ve_Nhan_Su

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

  

(Human Resources Tests – HR Tests)

1. Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống

mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư sử của nhân viên của một công
ty?

a. Động cơ thúc đẩy (Motivation)
b. Tiền bạc (Money)
c. Quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)
d. Thiết kế công việc (Job design)

2. Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ:

a. Có giá trị
b. Hiếm
c. Người thay thế không tốt
d. Dễ bắt chước

3. Sẽ không có hai phòng nhân sự có chung những vai trò giống nhau hoàn toàn.

a. Đúng
b. Sai

4. công việc là tiến trình thu thập những thông tin chi tiết về công việc.

a. Thiết kế
b. Phân tích
c. Huấn luyện
d. Lựa chọn

5. là tiến trình mà qua đó một tổ chức hoặc công ty tìm kiếm những ứng viên vào

những vị trí công việc phù hợp.

a. Tuyển dụng
b. Chọn lựa
c. Thiết kế công việc

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

1 -

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

d. Phân tích công việc

6. Tiến trình đảm bảo rằng những hoạt động và khả năng sản xuất của nhân viên phù

hợp với mục tiêu của tổ chức hoặc công ty được gọi là:

a. Kỹ năng chuyên môn
b. Quản lý, đánh giá thành tích công tác
c. Giáo dục, huấn luyện
d. Phát triển

7. Tiền lương và lợi nhuận sẽ có tác động lớn nhất khi chúng được dựa trên những gì

mà nhân viên thực sự muốn và cần đến nó?

a. Đúng
b. Sai

8. Kỹ năng này không phải là kỹ năng của những người quản lý nguồn nhân lực chuyên

nghiệp?

a. Ra quyết định
b. Kỹ năng lãnh đạo
c. Kỹ năng chuyên môn
d. Kỹ năng tiếp thị, marketing

9. Khả năng hiểu và làm việc được tốt hơn với người khác mà có liên quan tới kỹ năng

quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)?

a. Kỹ năng ra quyết định
b. Kỹ năng lãnh đạo
c. Kỹ năng quan hệ nhân sự
d. Kỹ năng chuyên môn

10.Quyền __________chấp nhận mọi người có quyền từ chối làm những việc có ảnh

hưởng đến niềm tin đạo đức của họ.

a. Cá nhân, riêng tư
b. Tán thành
c. Tự do ngôn luận
d. Tự do lương tâm

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

2 -

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

11.Với một tổ chức, công ty thì lực lượng lao động bên trong bao gồm những cá nhân

đang tích cực tìm kiếm việc làm.

a. Đúng
b. Sai

12.Lực lượng lao động năm 2006 sẽ gồm có          phần trăm người non – Hispanic và

phần trăm người Hispanic (người Tây Ban Nha?)

a. 40,60
b. 56,21
c. 91,9

13.Theo hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia báo cáo về cuộc điều tra nghiên cứu người

lao động thì người lao động còn thiếu nhiều các kỹ năng căn bản như chăm chỉ và
làm việc đúng giờ.

a. Đúng.
b. Sai.

14.             là những người làm việc đóng góp chính vào công ty,do đó phải có kiến thức

đặc thù,ví dụ như kiến thức về khách hàng,phương pháp sản xuất hoặc có chuyên
môn trong một lãnh vực nào đó.

a. Lực lượng lao động nội địa.
b. Lao động nhập cư.
c. Người làm việc có học vấn.
d. Lực lượng lao động bên ngoài. 

15.Các nhóm           dựa vào kỹ thuật về những phương tiện liên lạc như ghi hình ảnh

phục vụ các cuộc họp hành,hội nghị (videconference), e-mail và điện thoại di động
để liên lạc và phối hợp các hoạt động.

a. Thật sự,chính thức.
b. Có khả năng.
c. Bên ngoài.

16.Câu nào trong các câu sau không phải là một giá trị cốt lõi của TQM?

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

3 -

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1178
IT
3 tài liệu
0
1351
8 tài liệu
0
3689
8 tài liệu
0
4439
5 tài liệu
0
2071
2 tài liệu
0
945
6 tài liệu
0
2382
2 tài liệu
0
968
1 tài liệu
0
658

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1178
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1351
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
8 tài liệu
0
4439
23/09/2018
5 tài liệu
0
2071
23/09/2018
2 tài liệu
0
945
23/09/2018
6 tài liệu
0
2382
23/09/2018
2 tài liệu
0
968
23/09/2018
1 tài liệu
0
658