Tài liệu

Cau_hoi_trac_nghiem_ve_Bao_ho_lao_dong

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC 

VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Câu 1: “Mọi tổ chức và cá nhân có liên quan dến lao động, sản xuất phải tuân

theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và về bảo vệ môi trường” được qui
định tại

a-Điều 95 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b-Điều 12 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
c-Điều 13 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

Câu 2: Chương 9 qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Bộ Luật

Lao động sửa đổi, bổ sung gồm:

a-13 điều
b-14 điều
c-15 điều

Câu 3: Chương 9 qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Bộ Luật

Lao động sửa đổi, bổ sung gồm:

a-Từ Điều 90 đến Điều 105
b-Từ Điều 95 đến Điều 110
c-Từ Điều 95 đến Điều 108

Câu 4: Điều 108 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung qui định:
a-“Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải

được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo qui định của
pháp luật”.

b-“Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải

khai báo, thống kê, báo cáo định kỳ theo qui định của pháp luật”.

c-“Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải

được điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo qui định của pháp luật”.

Câu 5:  “Người sử dụng lao độngcó trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30

tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho
thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người
lao động, trường hợp do lỗi của người lao động thì cũng được trợ cấp 1 khoản tiền ít
nhất bằng 12 tháng lương” được qui định tại 

a-Điều 105 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b-Điều 106 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
c-Điều 107 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung 

Câu 6: “Người lao động bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều

trị chu đáo, ngưòi sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao
động theo qui định của pháp luật” được qui định tại:

a-Điều 103 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

b-Điều 104 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung
c-Điều 105 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung

Câu 7: Điều 102 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung qui định khi tuyển dụng và

sắp xếp lao động, người sử dụng lao động phải:

a-Tổ chức huấn luyện cho người lao động những biện pháp làm việc an toàn-vệ

sinh

b-Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những qui

định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong
công việc của từng người lao động

c-Căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe qui định cho từng loại công việc, tổ chức huấn

luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những qui định, biện pháp làm việc
an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng
người lao động.

Câu 8: Người sử dụng lao động phải định kỳ kiểm tra tu sửa máy móc, thiết bị,

nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động.

a-Điều 98 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b-Điều 99 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
c-Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung

Câu 9: “Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm

việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc
sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao
động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm
việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục” được qui định tại:  

a-Khoản 1 Điều 99 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
b-Khoản 2 Điều 99 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
c-Khoản 2 Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung

Câu 10: “Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động

phải được người sử dụng lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và trang bị bảo hộ
lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nan lao động”
được qui định tại:

a-Điều 99 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung 
b-Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung
c-Điều 101 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung

Câu 11: Điều 5 Nghị định 06/CP ngày 20-01-1995 qui định: Nơi làm việc có

yếu tố nguy hiểm, độc hại dễ gây tai nạn lao động theo Điều 100 của Bộ Luật Lao động
được qui định như sau

a-Phải có đủ trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như: thuốc, bông băng,

băng ca.

  -Phải tổ chức đội cấp cứu, đội cấp cứu phải được thường xuyên tập luyện.
b-Phải có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

  -Phải có đủ phương tiện cấp cứu như thuốc, băng ca, xe cấp cứu
  -Tổ chức đội cấp cứu thường xuyên tập luyện
c-Phải có đủ trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như: thuốc, bông băng,

băng ca, mặt nạ phòng độc, xe cấp cứu

  -Phải có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra 
  -Phải tổ chức đội cấp cứu 
  -Đội cấp cứu và người lao động phải được thường xuyên tập luyện

Câu 12: Điều 7 Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ qui định việc

định kỳ khám sức khỏe như sau: 

a-Khám sức khỏe cho người lao động ít nhất một lần 1 năm.
b-Khám sức khoẻ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề ít nhất 1

lần trong 1 năm. Đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại thì ít nhất 6 tháng 1
lần.

c-Khám sức khỏe cho người lao động 1 lần trong 1 năm, đối với người làm công

việc nặng nhọc, độc hại ít nhất 6 tháng 1 lần.

Câu 13: “Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa

được cấp thẻ an toàn làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ
sinh lao động” được qui định tại:

a-Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
b-Điều 8, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
c-Điều 9, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

Câu 14: “Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức điều

tra, lập biên bản có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Biên bản
phải ghi đầy đủ diễn biến của vụ tai nạn, thương tích nạn nhân, mức độ thiệt hại,
nguyên nhân xảy ra, quy trách nhiệm để xảy ra tai nạn, có chữ ký của Người sử dụng
lao động và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở” được quy định tại:

a-Điều 10, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
b-Điều 11, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
c-Điều 12, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

Câu 15: “Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, tập nghề

phải được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động” được qui định
tại:

a-Khoản 1 Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
b-Khoản 2 Điều 7, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995
c-Khoản 1 Điều 5, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

Câu 16: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ “Cử người giám sát việc thực hiện

các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh
nghiệp; phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới an
toàn-vệ sinh viên” được qui định tại:

a-Khoản 1 Điều 13, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
615

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1178
IT
3 tài liệu
0
1351
8 tài liệu
0
3689
8 tài liệu
0
4439
10 tài liệu
0
5657
5 tài liệu
0
2071
2 tài liệu
0
945
6 tài liệu
0
2383
1 tài liệu
0
658

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1178
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1351
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
8 tài liệu
0
4439
23/09/2018
10 tài liệu
0
5657
23/09/2018
5 tài liệu
0
2071
23/09/2018
2 tài liệu
0
945
23/09/2018
6 tài liệu
0
2383
23/09/2018
1 tài liệu
0
658