Tài liệu

CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG – NIỀM TIN – SỰ THOẢ MÃN CỦA NHÂN VIÊN

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÂU HỎI VÈ LÝ TƯỞNG – NIỀM TIN – SỰ THOẢ MÃN CỦA NHÂN VIÊN

1. Kiến trúc doanh nghiệp:

1.1 Bạn có thấy thoải mái tại nơi làm việc của bạn không?

Có 

Không

1.2 Nợi đó có giớng với phòng làm việc của bạn ở nhà không?

Có 

Không

1.3 Bạn có tráng trí gì cho nơi làm việc của bạn?

Có 

Không

1.4 Bạn có được cung cấp đủ phương tiện làm việc tốt (VPP,. Máy 

tính..) không?

Có 

Không

2. Về sản phẩm công ty:

2.1 Bạn cho rằng sản phẩm của công ty bạn là

Kém

Trung
bình

Tốt

Rất 
tốt

2.2 Chất lượng sản phẩm của công ty bạn

Kém

Trung
bình

Tốt

Rất 
tốt

2.3 Bạn có cho rằng sản phẩm công ty bạn so với sản 

phẩm hàng đầu khác

Kém 
hơn 
nhiều

Gần 
bằng

Tương
đương

Hơn 
hẳn

3. Nghi lễ

Xem danh mục nghi lễ và phỏng vấn nhân viên

4.1 Công ty bạn có những loại nghi lễ nào?

Cỏn 
thiếu

Đủ

4.2 Bạn hiểu nghi lễ đó như thế nào?

Không
hiểu

Hiểu

4. Giai thoại

Xem danh mục giai thoại và phỏng vấn nhân viên

5.1 Bạn có thể cho biết, công ty bạn có những câu chuyện nào mà 

công ty bạn hay nhắc đến không?

Cỏn 
thiếu

Đủ

5.2 Bạn hiểu chúng như thế nào?

Không
hiểu

Hiểu

Version 1.0

Page 1 of 4

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

6. Logo

6.1 Lo go của công ty bạn như thế nào?

K.miêu
tả 
được

Miêu 
tả 
được

6.2 Bạn có biết logo của bạn có ý nghĩa gì không??

Không 
hiểu

Hiểu

7. Khẩu hiệu

7.1 Khẩu hiệu của công ty bạn là gì?

Không
biết

Có 
biết

7.2 Bạn có biết nó có ý nghĩa gì không?

Không
hiểu

Hiểu

9. Sứ mạng, tầm nhìn của tổ chức

Xem bản mô tả sứ mạng và tầm nhìn

9.1 Sứ mạng, tầm nhìn của công ty bạn là gì?

K.biêt

Biết

9.2 Bạn hiểu sứ mạng, tầm nhìn của công ty bạn như thế nào

K.hiểu Hiểu

10 Tri thức doanh nghiệp:

10.1 Công ty bạn có tủ sách không

Không Có

10.2 Bạn có bao giờ đọc sách của công ty không

Không Có

10.3 Bạn có được công ty huấn luyện về các quy định không?

Không Có

10.4 Bạn có được huấn luyện vè công việc không?

Không Có

10.5 Công ty có chương trình định hướng nghề nghiệp cho bạn 

không?

Không Có

11. Hệ thống văn bản nội bộ:

11.1

Bạn có bị phàn nàn về truyền đạt thông tin chiếu chính xác 
cho người khác

Không Có

Version 1.0

Page 2 of 4

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

11.2

Bạn hiểu rõ những quy định liên quan đến công việc mình 
đảm nhận ?

Không Có

11.3

Bạn có lập kế họach làm việc không?

Không Có

11.4

Bạn có phải lập báo cáo làm việc không?

Không Có

11.5

Bạn có bản mô tả công việc không?

Không Có

11.6

Bạn có gặp khó khăn trong công việc không?

Không Có

11.7

Bạn có nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc 
không?

Không Có

11.8

Bạn có biết cách sắp xếp hồ sơ như thế nào không?

Không Có

15. Lý tưởng: Lý tưởng của bạn là gi?

15.1…………………………………………………………………………………………
15.2…………………………………………………………………………………………
15.3…………………………………………………………………………………………
(Ghi chú: Tổng kết số nhân viên có lý tưởng trùng với sứ mệnh, tầm nhìn của công ty).

16 Về niềm tin:

16.1 Bạn cho rằng tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược kinh 

doanh của công ty là 

Sai

Chưa 
chắc

đúng

Rất 
đúng

16.2 Bạn cho rằng công ty sẽ kinh doanh thành công?

Sai

Chưa 
chắc

đúng

Rất 
đúng

16.3 Bạn cảm thấy rất tự hào về công ty của mình (bạn

khoe với bạn bè, rât muốn giới thiệu với họ bạn 
đang làm ở đây?)

Sai

Chưa 
chắc

đúng

Rất 
đúng

16.4 Bạn hòan tòan thỏa mãn về tất cả các chế độ của 

công ty

Sai

Chưa 
chắc

đúng

Rất 
đúng

16.5 Bạn muốn làm việc cho công ty suốt đời

Sai

Chưa 
chắc

đúng

Rất 
đúng

17. Chuẩn mực đạo đức:

17.1 Công của bạn có hẵn một quy định hay bộ quy định về chuẩn mực 

đạo đức không?

Không

Version 1.0

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2177
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2177
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177