Tài liệu

Câu hỏi trắc nhiệm về PR

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

(Public Relations - PR Tests)

1. P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức:

a. Có chức năng truyền thông đại chúng.
b. Có chức năng quan hệ khách hàng.
c. Quản lý lãnh đạo.
d. Chức năng quản lý thông tin đại chúng.

2. Để cân bằng các mục tiêu của tổ chức với những nguyện vọng của xã hội thì một 

nhân viên P.R phải:
a. Thực hành thông tin một chiều.
b. Thông tin các vấn đề liên quan đến nội bộ và công chúng bên ngoài.
c. Thông tin những vấn đề liên quan và không liên quan đến công chúng. 
d. Tập trung vào công chúng bên ngoài.

3. Tiếp thị mang tính xã hội bao gồm:

a. Tổ chức các sự kiện xã hội nhằm giúp ích cho một tổ chức phi lợi nhuận.
b. Liên kết các nhóm xã hội để phát triển thành một tổ chức.
c. Làm việc nhân danh nguyên nhân xã hội  và cũng nhờ nguyên nhân này mà phát 

sinh ra hầu hết các lợi nhuận cho xã hội

d. Tiếp thị một tổ chức đến những nhóm xã hội riêng biệt

4. Như là một phần chức năng điều hành của mình,nhân viên P.R phải:

a. Phát triển những sản phẩm mới.
b. Thiết kế,trình bày quảng cáo bán hàng.
c. Quyết định về các loại lương của nhân viên.
d. Hỗ trợ hoặc thay đổi chính sách chung.

5. Công chúng được định nghĩa như là một nhóm những cá nhân hay các tổ chức mà:

a. Cùng làm việc trong một công ty.
b. Có mối quan hệ với một tổ chức.
c. Sử dụng chung một sản phẩm.
d. Là những người đang xa rời đoàn thể.

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

1 -

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

6. Thái độ cư xử có trách nhiệm được miêu tả như là:

a. Ảnh hưởng tới những thứ trong một vị trí bị chi phối bởi trách nhiệm
b. Tránh sự xung đột
c. Ảnh hưởng tới những thứ mà quan điểm của nó rõ ràng là không đúng
d. Phục vụ cho những quan tâm của công chúng

7. Một trong những ảnh hưởng quan trọng lên các mục tiêu và chiến lược của chương 

trình quan hệ cộng đồng là:
a. Nghiên cứu.
b. Thi hành,thực hiện.
c. Cung cấp thông tin truyền thông.
d. Quan điểm của cổ đông.

8. Một nhân viên P.R ở mức độ tập sự (entry – level):

a. Có thể viết,thiết kế và trình bày tài liệu để truyền thông.
b. Có kỹ năng nói trước công chúng.
c. Có mối quan hệ rộng rãi.
d. Tất cả những câu trên.

9. Nhiều nhân viên P.R nghĩ rằng nhiệm vụ quan trong nhất của họ là:
Giới thiệu cho công chúng biết về vị thế của công ty.

a. Thu thập thông tin đáng giá cho công ty.
b. Trình bày thị hiếu chung của công chúng đến ban điều hành.
c. Tổ chức điều hành nhân viên.
d. Đánh giá đúng các sự kiện.

10.Những người hoạt động PR phát triển, thực thi và đánh giá chương trình của tổ chức 

là để khuyến khích sự trao đổi những ảnh hưởng và thông hiểu giữa những phần cấu 
thành của tổ chức và công chúng.
a. Đúng.
b. Sai.

11.Một nhóm có thể trở thành những tổ chức công chúng khi nhóm đó nhận ra là vấn đề 

liên quan đến tổ chức, hiểu được sự liên quan của nhóm đó đến các thành viên trong 
nhóm và bắt đầu nói về hoặc tổ chức ra những hành động về vấn đề đó.

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

2 -

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

a. Đúng.
b. Sai.

12.Điều tốt nhất cho việc quản lý là ra quyết định cho tổ chức và sau đó nói với phòng 

PR để họ có thể phát triển kế hoạch thông tin những quyết định này tới công chúng.
a. Đúng.
b. Sai.

13.Kỹ năng chủ yếu cần có đối với nhân viên P.R là phải nói giỏi trước công chúng?

a. Đúng.
b. Sai.

14.Quan hệ cộng đồng,quảng cáo và tiếp thị là những thuật ngữ có thể hoán đổi được?

a. Đúng.
b. Sai.

15.Sau cách mạng công nghiệp Mỹ,những công ty lớn bắt đầu sử dụng P.R để:

a. Thu hút công chúng.
b. Đánh lừa truyền thông đại chúng.
c. Ngăn chặn thái độ thù địch bằng việc tranh thủ sự ủng hộ của công chúng.

16.Sáu nguyên tắc Arthur Page của nhân viên P.R bao gồm:

a. Lắng nghe khách hàng.
b. Quản lý ngày giờ.
c. Thông báo sự thật xác đáng và tránh những cái tiêu cực.
d. Thị hiếu của công chúng là bị tác động bởi 10% việc làm và 90% lời nói.

17.Tổ chức P.R làm những công việc nghiên cứu các hạng mục,lên kế hoạch,đánh giá và

truyền đạt thông tin,được biết như là:
a. Các kênh thông tin
b. Quá trình ưu tiên hàng đầu.
c. Tiến trình theo hệ thống.
d. Một tiến trình gồm 4 bước.

Ngöôøi dòch: Duy Töôøng & Thaûo Quyønh

3 -

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
10 tài liệu
0
6296
5 tài liệu
0
2313
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2636
2 tài liệu
0
1093
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
10 tài liệu
0
6296
23/09/2018
5 tài liệu
0
2313
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2636
23/09/2018
2 tài liệu
0
1093
23/09/2018
1 tài liệu
0
722