Tài liệu

Câu hỏi phỏng vấn

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

           

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thời gian:…………………………………………………………………………………………………………
Vị trí:……………………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………..
Chuyên gia phỏng vấn:………………………………………………………………………………………….

Stt

Câu hỏi

I

Nhiệm vụ:

1. Nêu những nhiệm vụ chính mà anh/chị thực hiện hàng ngày?

2. Những nhiệm vụ nào bạn phải thực hiện hàng tuần/tháng, chỉ ra thời gian thực hiện cho mỗi 

nhiệm vụ.

3. Những nhiệm vụ nào mà bạn thực hiện không thường xuyên?

II

Quản lý

1. Bạn quản lý bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu vị trí, số lượng nhân viên/vị trí

2. Bạn có quyền hành trong việc chỉ định công việc, thưởng phạt, thuyên chuyển….?

3. Bạn chỉ được chỉ định, hướng dẫn, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận?

III

Trang thiết bị:

1. Các nguyên phụ liệu, sản phẩm mà bạn xử lý?

2. Danh sách tên các máy móc, trang thiết bị được sử dụng trong khu vực của bạn?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

           

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

3. Danh sách tên các công cụ, phương tiện được sử dụng trong công việc?

IV

Phối hợp:

1. Miêu tả tên, bộ phận của những cá nhân, phòng ban mà bạn được yêu cầu làm việc ngoài 

người quản lý của bạn?

2. Mô tả bản chất những mối quan hệ đó?

V

Quyết định:

1. Bạn được ra những quyết định nào mà không cần ý kiến cấp trên của bạn.

VI

Trách nhiệm:

1. Miêu tả bản chất của những trách nhiệm của bạn về tiền bạc, máy móc, thiết bị, hồ sơ.

2. Trách nhiệm liên quan đến bồi thường khi xảy ra sai lỗi, bạn sẽ bị xử lý ra sao?

VII

Hồ sơ:

1. Bạn phải chu63n bị lưu giữ những hồ sơ nào?

2. Nguồn của những dữ liệu là gỉ?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

           

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

VIII

Kiểm tra công việc:

1. Bằng cách nào công việc của bạn được kiểm tra, bị kiểm tra, được xác nhận?

2. Ai thực hiện công việc trên?

IX

Yêu cầu thể chất:

1. Tỷ lệ thời gian trong trong công việc của bạn:
Đứng:………………………..Ngồi:…………………………….Đi lại:……………………..
2. Bạn phải nâng, mang vật năng tối đa bao nhiêu?
3. Tỷ lệ thời gian mà bạn phải mang vật nặng?
4. Có những yêu c6àu về thể chất, điều kiện lao động nào trong công việc của bạn?

X

Điều kiện làm việc

1. Nêu các điều kiện làm việc cho công việc của bạn nhưg độ ồn, nóng, bụi….

XI

Nguy hiểm:

1. Hãy mô tả những nguy hiểm, tai nạn xảy ra cho công việc của bạn?

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
870
5 tài liệu
0
3260
3 tài liệu
0
1692
2 tài liệu
0
1386
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5234
1 tài liệu
0
928
2 tài liệu
0
1239
6 tài liệu
0
3492

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
870
26/09/2018
5 tài liệu
0
3260
26/09/2018
3 tài liệu
0
1692
26/09/2018
2 tài liệu
0
1386
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5234
26/09/2018
1 tài liệu
0
928
26/09/2018
2 tài liệu
0
1239
26/09/2018
6 tài liệu
0
3492