Tài liệu

Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về VHDN

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về VHDN

Phụ lục

CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Tên khách hàng:
Địa chỉ:
Ngày phòng vấn:
Người phỏng vấn:

Stt

Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng 
tôi?

Điểm

1

Giả cá

Rẻ

Phù 
hợp

Đắt

2

Chât lượng sản phẩm

Không
tốt

Trung 
bình

Khá

Tốt

3

Chất lượng sản phẩm của chúng tôi có ổn định 
không

Không Trung 

bình

Khá

Tốt

4

Phương thức thanh toán

Khó 
khăn

Bình 
thường

Thuận
lợi

5

Chính sách hỗ trợ, dịch vụ khách hàng

Yếu

Trung 
bình

Khá

Rất 
tốt

6

Giao hàng

Chậm

Đảm 
bảo

Nhanh

7

Tính chuyên nghiệp của nhân viên

Yếu

Trung 
bình

Khá

Rất 
tốt

8

Thái độ, phong cách giao tiếp

Yếu

Bình 
thường

Khá

Rất 
lịch 
sự

9

Uy tín

Không Bình 

thường

Có uy
tín

Rât 
tin 
tưởng

10

Bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi lần thứ 
mấy?

1

2

3

4

5

11

Bạn có định tiếp tục mua sản phẩm của chúng 
tôi nữa không?

Không Có

Version 1.0

Page 1 of 1

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6107
10 tài liệu
0
7688
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3093
6 tài liệu
0
2172
9 tài liệu
0
6210
1 tài liệu
0
1176

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6107
12/09/2018
10 tài liệu
0
7688
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3093
12/09/2018
6 tài liệu
0
2172
12/09/2018
9 tài liệu
0
6210
12/09/2018
1 tài liệu
0
1176