Tài liệu

CacHamTrongExcel

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

[TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL]

1. Toán học và lượng giác (math and trig)

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

ABS(X)

Giá trị tuyệt đối của X.

ABS(-4.5)=4.5

INT(X)

Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất.

INT(-4.45)=-5
INT(4.6)=4

CEILING(X,N)

Số nhỏ nhất trong các số ≥ X và chia hết cho N.

CEILING(4.27,0.1)=4.3

FLOOR(X,N)

Số lớn nhất trong các số ≤ X và chia hết cho N.

FLOOR (4.27, 0.1) = 4.2

ROUND(X,N)

Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy.

ROUND(4.27,1)=4.3
ROUND(4.6,0)=5

TRUNC(X,N)

Cắt X tới N chữ số sau dấu phẩy.

TRUNC(4.27,1)=4.2

COS(X)

Giá trị của cos(X)

SIN(X)
ACOS(X)

ARCOS của X

TAN(X)

TANG của X

LOG10(X)

Logarit cơ số 10 của X

LN(X)

Logarit Neper của X

PI()

Số    = 3.14

RADIANS(X)

Chuyển X từ đơn vị độ (

0

) sang đơn vị RADIAN

RANDIANS(90)=  /2

DEGREES(X)

Chuyển X từ đơn vị RADIAN sang đơn vị độ (

0

)

EXP(X)

e

X

SQRT(X)

X

MOD(X,Y)

Phần dư của phép chia X cho Y

MOD(5,3)=2

RAND()

Trả về số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (0,1).

QUOTIENT(X,Y)

X/Y

SUM(X

1

,X

2

,…,X

N

)

X

1

+X

2

+…X

N

.

SUM(miền)

Tổng các số trong miền.

SUM(E1:E9)

SUMIF(miền_kiểm_tra, 
điều_kiện, 
miền_tính_tổng)

Tính tổng các ô trong miền tính tổng có ô tương 
ứng (cùng hàng chẳng hạn) trong miền kiểm tra 
thoả mãn điều kiện.

SUMIF(A1:A9,”>5”,B1:
B9) cho kết quả tổng các 
ô B# với A#>5. (# = 
1..9).

2. Thống kê (statistical)

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

COUNT(X

1

,X

2

,…,X

N

)

Đếm số lượng giá trị là số trong dãy

COUNT(1, “A”,3)=2

COUNT(miền)

Số lượng ô có chứa số trong miền

COUNTA(X

1

,X

2

,…,X

N

)

Số lượng dữ liệu trong dãy.

COUNTA(miền)

Số lượng ô có chứa dữ liệu trong miền

COUNTIF(miền, 
điều_kiện)

Số lượng ô trong miền thoả mãn điều kiện.

COUNTIF(B1:B9, “>3”)
= số lượng ô trong miền 
B1:B9 có giá trị lớn hơn 
3.

COUNTIF(X

1

,X

2

,…,X

N

điều_kiện)

Số lượng ô trong dãy thoả mãn điều kiện.

AVERAGE(X

1

,X

2

,…,X

N

) Giá trị trung bình dãy số.

Trang 1 / 8

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

AVERAGE(miền)

Giá trị trung bình các ô trong miền.

MAX(X

1

,X

2

,…,X

N

)

Giá trị lớn nhất trong dãy số

MAX(miền)

Giá trị lớn nhất trong miền

MIN(X

1

,X

2

,…,X

N

)

Giá trị nhỏ nhất trong dãy số

MIN(miền)

Giá trị nhỏ nhất trong miền

RANK(X, miền, thứ_tự)

Xếp hạng X trong miền. Thứ tự xếp hạng =0 hoặc
khuyết thì xếp hạng giảm dần theo giá trị, nếu = 1
thì xếp hạng tăng dần.

RANK(B3,B$1:B$9) 
cho thứ hạng của giá trị 
ô B3.

3. Xử lý chữ hay văn bản (text)

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

LEFT(S,N)

N ký tự bên trái nhất của xâu S.

LEFT(“EXCEL”,3)= 
“EXC”

RIGHT(S,N)

N ký tự bên phải nhất của xâu S.

RIGHT(“EXCEL”,3)= 
“CEL”

MID(S,M,N)

N ký tự của xâu S kể từ vị trí thứ M. Nếu xâu S 
không đủ ký tự thì lấy đến hết xâu.

MID(“EXCEL”,3,2)= 
“CE”; MID(“EXCEL”, 
3,10)= “CEL”

TRIM(S)

Loại bỏ dấu cách thừa khỏi xâu S.

TRIM(“ Ha  Noi   ”)= 
“Ha Noi”

LEN(S)

Số lượng ký tự của xâu S.

VALUE(S)

Chuyển xâu S thành số.

TEXT(value, định_dạng)

Chuyển value thành xâu theo định dạng.

TEXT(1.234, “0.00”)= 
“1.23”; 
TEXT(“01/01/2004”,”m
mm”)= “Jan”

LOWER(S)

Chuyển xâu S thành chữ thường.

UPPER(S)

Chuyển xâu S thành chữ hoa.

4. Thời gian (date and time)

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

NOW()

Thời điểm hiện tại (ngày giờ)

TODAY()

Ngày hôm nay.

DATE(năm, tháng, ngày)

Trả về ngày có năm, tháng, ngày đã cho

DATE(2004,1,1) = 
1/1/2004.

DAY(xâu_ngày_tháng)

Trả về ngày trong xâu ngày tháng.

DAY(“4-Jan”) = 4

MONTH(xâu_ngày_thán
g)

Trả về tháng trong xâu ngày tháng.

YEAR(xâu_ngày_tháng)

Trả về năm trong xâu ngày tháng.

DATEVALUE(xâu_ngày
_tháng)

Chuyển ngày tháng sang con số biểu diễn cho 
ngày tháng đó.

DATEVALUE(“01/01/1
990”) = 1

5. Tra cứu và tham chiếu (lookup and reference)

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

VLOOKUP(trị_tra_cứu, 

Tra cứu trong miền tra cứu xem  hàng nào có giá 

Trang 2 / 8

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                               

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

miền_tra_cứu, 
stt_cột_lấy_dữ_liệu, 
kiểu_tra_cứu)

trị của ô đầu tiên = trị tra cứu, rồi trả về giá trị của
ô thứ stt_cột_lấy_dữ_liệu trong hàng đó.
Kiểu tra cứu = 0 có nghĩa là tra cứu chính xác, 
nếu =1 (hoặc khuyết thiếu) thì kết quả tra cứu là 
gần đúng (nếu không tìm được chính xác) và 
miền tra cứu cần sắp xếp theo cột đầu tiên trước 
đó.

HLOOKUP(trị_tra_cứu, 
miền_tra_cứu, 
stt_hàng_lấy_dữ_liệu, 
kiểu_tra_cứu)

Giống VLOOKUP nhưng tra cứu theo cột.

INDEX(miền, stt_hàng, 
stt_cột)

Tham chiếu tới ô có số thứ tự hàng và cột trong 
miền tương ứng là stt_hàng, stt_cột.

6. Logic

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

NOT(X)

NOT X

AND(X

1

,X

2

,…,X

N

)

X

AND X

AND … AND X

N

OR(X

1

,X

2

,…,X

N

)

X

OR X

OR … OR X

N

IF(điều_kiện, gt1, gt2)

Nếu điều kiện đúng, trả về gt1, nếu điều kiện sai, 
trả về gt2. gt1, gt2 có thể là hàm khác (thậm chí 
hàm if khác).

Trang 3 / 8

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4181