Tài liệu

Các triết lí kinh doanh của doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC CÁC TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Stt

Các quan niệm, triết lý của DN

Phạm vi áp dụng

Ghi chú

1

Quan niệm về chữ tín trong KD
+ Cam kết về chất lượng
+ Cam kết về giao hàng.
+ Cam kết về bảo hành và sửa chữa sản phẩm.
+ Cam kết về dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
+ Cam kết về giải quyết khiếu nại.

2

Cạnh tranh với đối thủ
+ Các phương pháp cạnh tranh.
+ Phương án xử lý khi bị cạnh tranh.
+ Quan điểm chung về cạnh tranh.

3

Tuân thủ các quy định của pháp luật + Về tài 
chính kế toán.
+ Quy định về thành lập, chỉnh sửa và phá sản 
DN.
+ Quy định về môi trường
+ Việc thực hiện hợp đồng…

4

Quan điểm về khách hàng
+ Vị trí vai trò của khách hàng với DN.
+ Quan điệm về các loại khách hàng khác nhau 
như khách hàng mục tiêu, khách hàng trung 
thành, tiềm năng, khách hàng quan trọng.
+ Quan điểm về sự thoả mãn khách hàng.

5

Quan điểm về con người
+ Mức độ quan trọng của con người trong các 
loại tài sản của DN.
+ Mức “đầu tư” cho con người.
+ Quan niệm về vai trò của con người, khách 
hàng…
+ Tôn trọng con người.

6

Quan niệm về trách nhiệm xã hội
+ Trách nhiệm với nhân viên ngoài trách nhiệm 
theo luật.

Version 1.0

Page 1 of 2

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

+ Với công đồng nơi DN đặt trụ sở…
+ Với cộng đồng nói chung.

7

Quan niệm về tính minh bạch
+ Minh bạch về tài chính.
+ Quang minh chính đại
+ Minh bạch về thông tin cho nhân viên.

Version 1.0

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2177
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2177
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177