Tài liệu

Các giá trị của văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

61

61

61

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

B

ìn

h

 đ

n

g

 

v

i m

i N

V

 

K

h

íc

h

 l

&

 

n

g

 t

o

T

in

h

 t

h

n

 h

p

 

đ

n

g

 đ

i

XYZ

XYZ

K

h

ác

h

 h

àn

g

 

tr

u

n

g

 t

âm

CÁC GIÁ TRỊ

Để đơn giả

n và dễ nh, QTNNL có thể mô hình hóa như mt ngôi nhà, 

trong đó:

• Hoch định giữ vai trò là nn móng

• Tuyn dng- bố trí; Đào to; Phát trin; Qun lý NV và giữ NV gii giữ vai 

trò là bn cây ct chng đỡ ngôi nhà.

Thiếu hoch định ging như nhà xây không nn móng. Mt trong 4 ct nhà

không vng chc cũng sẽ làm nhà có thể đổ bt cứ lúc nào.

Ngôi nhà kiên c, hoc nhà càng cao; đòi hỏi nn móng và các ct ca nó

phi càng vng chc.

background image

62

62

62

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Tôn trng 

con người & tài năng

Trí tuệ tp th

Hc na, hc mãi

CÁC GIÁ TRỊ

(tiếp theo)

Tôn trng con ngi và tài năng cá nhân
Mục tiêu của Công ty là nhằm “đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ
nhất về tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”. Truyền thống tôn 
trọng con người, tài năng cá nhân đã tạo nên một không khí làm việc dân chủ và sáng tạo, cùng 
chung một mục đích, chung một lý tưởng. 

Trí tu tp th

VTT không có những quyết định được ra một mình, không có chỗ cho những nhà độc tài. Bạn 

phải ra quyết định một cách nhanh chóng nhất theo yêu cầu, nhưng bạn phải là người sáng suốt 
tham khảo ý kiến của những đồng sự. 
Tôn trọng lịch sử Công ty, học hỏi truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc để ứng dụng sáng tạo 
vào công tác kinh doanh
Mỗi người VTT đều phải biết lịch sử VTT; Những bài học lịch sử của dân tộc, những nét đặc 
trưng, nổi bật của văn hóa Việt Nam đều được khuyến khích áp dụng vào trong thực tế kinh 
doanh và quản lý hàng ngày. 

Không ngng hc h i nâng cao trình đ
Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, VTT cũng thay đổi liên tục, luôn luôn phát 
triển, hoàn thiện về tổ chức. Mỗi thành viên VTT phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn, trình độ quản lý. VTT không có chỗ cho những ai thỏa mãn với những gì đã có, thỏa 
mãn với những kết quả đã đạt được. Những ai sớm thỏa mãn sẽ là những người tự dời đoàn tàu 
nhìn VTT tiến về phía trước.

background image

63

63

63

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

“…Có tài phi có đc. Có tài không có đc, tham ô h
hoá có hi  cho  nc.  Có  đc  không  có tài  nh  ông 
b
t ngi trong chùa, không giúp ích gì đc ai…”

(12/06/1956, Hồ Chủ Tch)

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6107
10 tài liệu
0
7688
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3093
6 tài liệu
0
2172
9 tài liệu
0
6210
1 tài liệu
0
1176

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6107
12/09/2018
10 tài liệu
0
7688
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3093
12/09/2018
6 tài liệu
0
2172
12/09/2018
9 tài liệu
0
6210
12/09/2018
1 tài liệu
0
1176