Tài liệu

C6 PhongTrao

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. Năng lực “Phong trào” là gì?

 Khả năng tham gia các hoạt động phong trào ở FPT, bao gồm Thể thao, Văn nghệ, Sáng 

tác, Bình luận, v.v. … dưới nhiều hình thức.

 Khả năng phát động, tổ chức, duy trì và phát triển hoạt động phong trào vì lợi ích của tập 

thể và tổ chức.

 Khả năng xây dựng những mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau trong tập thể, cho 

phép tập thể đó đạt tới những mục đích chung

Phong Trào (Social Capital)

1

C6- 

PHONG TRÀO

C6- 

PHONG TRÀO

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Phong trào”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Xác định được sở trường/sở thích cá nhân phù hợp với một hoặc nhiều hoạt động
phong trào. 

-

Có ý thức tham gia vào các hoạt động phong trào.

-

Đóng góp công sức cá nhân trong việc hình thành và phát triển hoạt động phong trào ở
Công ty.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Thường xuyên tham gia tích cực và có những đóng góp hiệu quả vào việc phát triển
phong trào ở FPT.

-

Luôn tìm kiếm những ý tưởng, cách thức phát triển hơn, làm việc hiệu quả hơn dựa
trên những phương pháp thông thường.

-

Thành thạo ít nhất một hình thức hoặc chủ đề sinh hoạt tập thể (am hiểu và có khả năng
sáng tạo thêm luật chơi, có khả năng đạt thành tích cá nhân cao, …)

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Trở thành chuyên gia trong một chủ đề hoặc hình thức sinh hoạt tập thể

-

Có khả năng tổ chức và duy trì các hoạt động phong trào ở cả quy mô lớn và nhỏ bao
gồm cả hoạt động xin tài trợ.

-

Khơi dậy được sự hứng thú và sáng tạo ở những người khác trong các hoạt động tập
thể.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Thành thạo, có sáng tạo trong nhiều hình thức và chủ đề sinh hoạt tập thể. 

-

Luôn tìm tòi, kết hợp những cách làm khác nhau một cách sáng tạo để tổ chức, duy trì
và phát triển các hoạt động phong trào.

-

Có khả năng giúp người khác, đơn vị khác tổ chức và phát triển các hoạt động phong
trào.

-

Có khả năng lường trước, định hướng hoặc xoay chuyển các hoạt động phong trào có
lợi cho tổ chức, tập thể.

Tuy nhiên, nếu bạn quá say mê vối việc phát triển năng lực Phong trào, bạn có thể sao nhãng

công việc chuyên môn

.

Phong Trào (Social Capital)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

 Tôi có khả năng đặc biệt nào về văn nghệ, sáng tác, thể thao hoặc sở thích đặc biệt (có thể

chia sẻ được) không?

 Tôi có khả năng lôi cuốn những người khác tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động kể trên

không?

 Tôi có khả năng tổ chức những hoạt động kể trên không?

 Tôi có khả năng hướng các hoạt động phong trào theo hướng tích cực phục vụ cho tổ chức

hay không?

Hướng dẫn thực hành:

 Xem lại những hoạt động sinh hoạt tập thể mà bạn thích tham gia nhất, cả bên trong và bên

ngoài công ty.

 Quan sát các tổ chức, đơn vị khác nơi có hoạt động phong trào tốt; ghi lại các kinh nghiệm

từ quan sát của bạn.

 Trao đổi với những đồng nghiệp có thiên hướng hoạt động phong trào; bắt đầu bằng cách

tiến hành tổ chức hoặc cùng tham gia tổ chức các hoạt động phong trào ở quy mô nhỏ ở

đơn vị.

 Tham gia các lễ hội chính thức và không chính thức, bên trong hoặc bên ngoài công ty;

tham gia tổ chức các sự kiện tại đơn vị.

 Nghiên cứu những cách làm việc tốt nhất của các công ty khác. Tìm hiểu xem những cách

làm đó có hoặc không thể áp dụng cho nhóm của bạn không. Điều chỉnh chúng cho phù

hợp với nhóm của bạn.

 Tổ chức những buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm hay phổ biến các hoạt động tập thể.

Phong Trào (Social Capital)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
438
0 trang
0
447
0 trang
0
458
0 trang
0
433

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3043
1 tài liệu
0
800
5 tài liệu
0
2862
7 tài liệu
0
3574
9 tài liệu
0
4884

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3043
17/01/2019
1 tài liệu
0
800
17/01/2019
5 tài liệu
0
2862
17/01/2019
7 tài liệu
0
3574
17/01/2019
9 tài liệu
0
4884