Tài liệu

BSC&KPI and Performance Mgmt 2015_handout

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

OCD (c) 201

4  

1  

www.ocd.vn 

ỨNG DỤNG   

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)  

TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ 

THÀNH TÍCH 

Ngô Quý Nhâm 

Giám đốc Dịch vụ tư vấn chiến lược 

Công ty Tư vấn Quản lý OCD 

Trưởng bộ môn Quản lý và Nhân sự 

Đại học Ngoại thương 

M: 0904063835 – E: nhamnq@ocd.vn 

 

NỘI DUNG 

o  Tổng quan về Thẻ điểm cân bằng – BSC 
o  Thiết lập hệ thống KPI công ty 
o  Thiết lập hệ thống KPI, KRI cá nhân 
o  Đánh giá và phản hồi 

background image

OCD (c) 201

4  

2  

www.ocd.vn 

GIỚI THIỆU  

VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - BSC 

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) LÀ GÌ? 

o  Phát triển năm đầu thập kỷ 90 bởi 

Robert Kaplan và David Norton. 

o  Khi đó các doanh nghiệp có xu 

hướng quản lý hoạt động kinh 
doanh bằng các chỉ tiêu tài chính – 
chỉ phản ánh bạn đã làm được gì 
chứ không giúp bạn biết được bạn 
sẽ đi đến đâu . 

o  Các công ty ngày nay cần một hệ 

thống đo lường tiên tiến hơn và chi 
tiết hơn và phải gắn kết được với 
chiến lược kinh doanh. Nó có thể 
giúp doanh nghiệp biết được nó 
đang đi như thế nào và có thể đạt 
được mục tiêu hay không. 

background image

OCD (c) 201

4  

3  

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) LÀ GÌ? 

o  BSC ban đầu được phát triển như 

một hệ thống đo lường hiệu quả/
thành tích, nhưng giờ đây nó không 
chỉ là như vậy. 

o BSC là một hệ thống 

quản lý được phát 
triển để giúp một tổ 
chức thiết lập, theo 
dõi 
và thực hiện chiến 
lược
 kinh doanh.

 

 

Management Consulting 

Các tổ chức và doanh nghiệp toàn cầu đã áp dụng BSC 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
848

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
5005
2 tài liệu
0
1367
4 tài liệu
0
2649
4 tài liệu
0
2350

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
5005
17/01/2019
2 tài liệu
0
1367
17/01/2019
4 tài liệu
0
2649
17/01/2019
4 tài liệu
0
2350