Tài liệu

BSC -KPI MARKETING

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Dự kiến

Tỷ trọng

1

40%

20%

Nội bộ

20%

20%

Theo 

OCD tư 

vấn

Tài 

chính

Tài 

chính

Tăng doanh thu 

mạnh

Hướng 

tới 

Khách 

hàng

Uy tín 

thương 

hiệu

Chú trọng xây 

dựng thương 

hiệu

Năng 

lực cạnh 

tranh

Quy trình quản 

lý sản xuất tinh 

gọn (Lean)

Học hỏi 

& Phát 

triển

Phát 
triển 

nhân sự

Xây dựng văn 

hóa công ty

background image

Nội dung tiêu chí

1

Tăng doanh thu mạnh

2

Lợi nhuận hợp lý

3

Chi phí hợp lý

4

Khai thác tài sản hiệu quả

5
7
8

9

10
11

Dịch vụ sau bán hàng tốt

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Xây dựng văn hóa công ty

21

Xây dựng thương hiệu nội bộ

22

Năng lực quản lý tốt

23

Năng lực chuyên môn tốt

24

0

25

0

Số lượng 

tiêu chí

Sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu 

quả

Chú trọng xây dựng thương 

hiệu

 Củng cố và phát huy hiệu 

quả hệ thống phân phối

Chất lượng,

An toàn,

Mẫu mã đẹp

Dịch vụ bán hàng chuyên 

nghiệp

Quy trình quản lý sản xuất 

tinh gọn (Lean)

Đẩy mạnh hoạt động R&D 

hiệu quả

Hệ thống quản trị chất lượng 

(ISO)

Quản trị & phát triển nhân sự 

hiệu quả

Hệ thống thông tin quản trị 

hiệu quả

background image

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

2

3

4

Chi phí hợp lý

Lợi nhuận hợp 

Khai thác tài sản 

hiệu quả

 Củng cố và 

phát huy hiệu 

quả hệ thống 

phân phối

Chất lượng,

An toàn,

Mẫu mã đẹp

Dịch vụ bán hàng 

chuyên nghiệp

Đẩy mạnh hoạt 
động R&D hiệu 

quả

Hệ thống quản trị 

chất lượng (ISO)

Quản trị & phát 

triển nhân sự hiệu 

quả

Xây dựng 

thương hiệu nội 

bộ

Năng lực quản lý 

tốt

Năng lực chuyên 

môn tốt

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
0 tài liệu
0
0