Tài liệu

BO LUAT LAO DONG SUA DOI 2012

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua 
tại kì họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII ngày 18 tháng 6 năm 
2012 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập
thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao
động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản
lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động
khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp,
tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao
động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm
việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành
của người sử dụng lao động. 

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã,
hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao
động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm
việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ
cấu tổ chức của người sử dụng lao động.

1 of 88

background image

4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn
cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa
thành lập công đoàn cơ sở. 

5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp
pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao
động trong quan hệ lao động. 

6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử
dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát
sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao
động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập
thể lao động với người sử dụng lao động.

8. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao
động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện
khác nhau quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội
quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

9. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh
từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với
quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao
động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương
lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. 

10. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các
thủ đoạn khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động

1. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; khuyến khích
những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận
lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động; có chính sách để người lao
động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản
lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao
trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc
làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh thu hút nhiều lao động. 

2 of 88

background image

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; dạy nghề, đào tạo,
bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi
đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết
nối cung cầu lao động.

6.   Hướng   dẫn   người   lao   động   và   người   sử   dụng   lao   động   đối   thoại,
thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến
bộ.

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính
sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người
lao động cao tuổi, người lao động chưa thành niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao
trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận
với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều
kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ
hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp; yêu
cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế
dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy doanh nghiệp;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; 

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành
hợp pháp của người sử dụng lao động; 

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật
về bảo hiểm y tế.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

3 of 88

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
795
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
5000
10 tài liệu
0
5332
10 tài liệu
0
5944
5 tài liệu
0
2911

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
795
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
5000
18/09/2018
10 tài liệu
0
5332
18/09/2018
10 tài liệu
0
5944
18/09/2018
5 tài liệu
0
2911