Tài liệu

Bo luat lao dong 1994

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

văn phòng quốc hội

 

cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA

B ộ L U ậ T L A O đ ộ N G

Củ A   N ư ớ C   C ộ N G   H O à   X ã   H ộ I   C H ủ   NG H ĩ A   V I ệT   N A M

LờI NóI đầU 

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và

các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là
nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người

sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao
động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và
trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 đến nay, Bộ Luật Lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng
Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.

Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người

lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo
điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí
sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý
lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất,
dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người

lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo
điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí
sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý
lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất,
dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh." 

(khoản 1 điều 1 Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002)

.

CHươNG I

NHữNG QUY địNH CHUNG 

Điều 1

Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn

lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan
hệ lao động.

Điều 2

background image

Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá

nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình
thức sở hữu.

Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình

và một số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

Điều 3

Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt
Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân
Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các
quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 4

Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ

được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân
dân, người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên
hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được
áp dụng một số quy định trong Bộ luật này.

Điều 5

1- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp,

học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính,
dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

2- Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức người lao động dưới bất kỳ

hình thức nào.

3- Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có

việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động đều được Nhà
nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

Điều 6

Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết

hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là

cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

Điều 7

1- Người lao động được trả lương trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao

động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng
suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều
kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm
có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định
chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có
đặc điểm riêng.

2

background image

2- Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật

công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập
thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của
pháp luật.

3- Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động

tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp
pháp của người sử dụng lao động.

4- Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật.

Điều 8

1- Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao

động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm
kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2- Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thoả

ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể ngành; có
trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện
đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

3- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước

lao động tập thể và những thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự,
nhân phẩm và đối sử đúng đắn với người lao động.

Điều 9

Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập

và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp
tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã
cam kết.

Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có

những điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức

có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết
các tranh chấp lao động bằng hoà giải và trọng tài.

Điều 10

1- Nhà nước thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp

luật và có chính sách để phát triển, phân bố nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các
hình thức sử dụng lao động và dịch vụ việc làm.

2- Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng

mối quan hệ lao động hài hoà và ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của
doanh nghiệp.

Điều 11

Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh

trong doanh nghiệp và mọi biện pháp, kể cả việc trích thưởng từ lợi nhuận của doanh

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
736
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3114
1 tài liệu
0
757
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
712
10 tài liệu
0
4847
10 tài liệu
0
5008
10 tài liệu
0
5348
10 tài liệu
0
5957
5 tài liệu
0
2919

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
736
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3114
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
712
18/09/2018
10 tài liệu
0
4847
18/09/2018
10 tài liệu
0
5008
18/09/2018
10 tài liệu
0
5348
18/09/2018
10 tài liệu
0
5957
18/09/2018
5 tài liệu
0
2919