Tài liệu

Bo KPI BSC cua cong ty xay dung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Chiến lược: Đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm.

KQ/HS/KQC/HSC: HSC

Loại đơn vị:%

Cơ sở của chỉ tiêu:

Các sáng kiến: 

Chúng ta nhận thấy được những nguyên nhân và chúng ta tin là có thể khắc phục được

- Hoàn thiện quy trình bằng các biểu mẫu.

Hệ thông may moc, dây chuyên hiện đai

Viễn Cảnh: Khách hàng

Số/Tên thước đo: C1.1- Tỷ lệ số lần không đáp 
ứng được tiến độ giao hàng.

Sở hữu: Võ Thụy Linh - Trưởng ban KH&PTKD

Mục tiêu: Đảm bảo tiến độ giao hàng.

Mô tả: Tỷ lệ số lần không đáp ứng được tiến độ giao hàng được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm số lần giao hàng của các hợp đồng, đơn đặt hàng, yêu cầu về sản phẩm mà chúng ta 
không đáp ứng đúng thời gian yêu cầu trên tổng số các hợp đồng, các đơn đặt hàng, các yêu cầu đã được ký kết. Điều này chỉ ra rằng khách hàng không muốn tiến độ giao hàng bị 
chậm trễ và khách hàng luôn mong muốn  sản phẩm của chúng ta luôn sẵn có để đáp ứng nhu cầu của họ. Vì thế chúng tôi tin rằng giảm tỷ lệ số lần không đáp ứng được tiến độ giao 
hàng sẽ thực hiện được chiến lược:  Đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm.

Phân cực: Càng thấp càng tốt 

Công thức: Tổng số lần giao hàng trong các hợp đồng, đơn đặt hàng mà chúng ta không đáp ứng được tiến độ giao hàng chia cho tổng số lần giao hàng trong các hợp đồng, đơn đặt 
hàng mà chúng ta ký kết hoặc nhận được. Lấy kết quả này nhân với 100. (Làm tròn đến 2 chữ số thập p

hân).

Nguồn dữ liệu: Hàng ngày bộ phận bán hàng sẽ tiếp nhận các đơn đặt hàng, các yêu cầu cung cấp sản phẩm của khách hàng, xử lý thông tin nhận được trên bảng tính Microsoft Excel có tên "Bảng theo dõi tiến độ giao hàng". Sau đó chuyển các thông tin cho phòng kinh doanh xử lý, thu thập thông tin cung cấp sản phẩm cho khách hàng  từ phòng kinh doanh. Các bộ phận có thể lấy số liệu vào 8h sáng hàng ngày để biết Tỷ lệ số lần không đáp ứng được tiến độ giao hàng thông qua dòng 24 và 25 trong bảng tính Microsoft Excel có tên "Bảng theo dõi tiến độ giao hàng".

Chất lượng dữ liệu: Cao

Người thu thập dữ liệu: Mai Văn Hà - Nhân viên KH&PTKD

Số liệu hiện tại: 10,00%

Chỉ tiêu: Bình quân 5% 

- Lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế dễ hư hỏng 
trong quá trình sản xuất

-  Dự  báo,  xác  định  nhu  cầu  thị  trường  và  lập  kế 
hoạch SX theo nhu cầu

background image

 

background image

Ghi chú

: Võ Thụy Linh - Trưởng ban KH&PTKD

độ giao hàng được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm số lần giao hàng của các hợp đồng, đơn đặt hàng, yêu cầu về sản phẩm mà chúng ta 

không đáp ứng đúng thời gian yêu cầu trên tổng số các hợp đồng, các đơn đặt hàng, các yêu cầu đã được ký kết. Điều này chỉ ra rằng khách hàng không muốn tiến độ giao hàng bị 
chậm trễ và khách hàng luôn mong muốn  sản phẩm của chúng ta luôn sẵn có để đáp ứng nhu cầu của họ. Vì thế chúng tôi tin rằng giảm tỷ lệ số lần không đáp ứng được tiến độ giao 

Tần suất: Ngày

Tổng số lần giao hàng trong các hợp đồng, đơn đặt hàng mà chúng ta không đáp ứng được tiến độ giao hàng chia cho tổng số lần giao hàng trong các hợp đồng, đơn đặt 

Nguồn dữ liệu: Hàng ngày bộ phận bán hàng sẽ tiếp nhận các đơn đặt hàng, các yêu cầu cung cấp sản phẩm của khách hàng, xử lý thông tin nhận được trên bảng tính Microsoft Excel có tên "Bảng theo dõi tiến độ giao hàng". Sau đó chuyển các thông tin cho phòng kinh doanh xử lý, thu thập thông tin cung cấp sản phẩm cho khách hàng  từ phòng kinh doanh. Các bộ phận có thể lấy số liệu vào 8h sáng hàng ngày để biết Tỷ lệ số lần không đáp ứng được tiến độ giao hàng thông qua dòng 24 và 25 trong bảng tính Microsoft Excel có tên "Bảng theo dõi tiến độ giao hàng".

Mai Văn Hà - Nhân viên KH&PTKD

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
0 tài liệu
0
0