Tài liệu

BMTT - 01 Quy định chứng từ thanh toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                    Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY ĐỊNH CHỨNG TỪ THANH TOÁN

A/ LẬP HÓA ĐƠN
   
Các bước

Trách nhiệm

Nội dung

Bước 1

Các cơ sở có yêu cầu 

Lập phiếu yêu cầu xuất hóa đơn  (theo mẫu
1)

Bước 2

Nhân viên lập hóa đơn

Nhận yêu cầu xuất hóa đơn từ cơ sở (phiếu
yêu   cầu   hoặc   báo   bằng   điện   thoại   có   ghi
nhận lại trường hợp gấp)

Bước 3

Nhân   viên   theo   dõi   thực
hiện HĐKT 

BGĐ, TPTV

Đối chiếu nội dung yêu cầu xuất hóa đơn với
HĐKT, ĐĐH đã ký

  Trường   hợp   1(phù   hợp):   chuyển   xuất
hoá đơn.

Trường hợp 2: Nếu đối chiếu không phù
hợp chuyển xin ý kiến xem xét giải quyết
(theo mẫu 2).

          +Xem xét giải quyết, đồng ý chuyển

xuất hóa đơn .Nếu không đồng ý: lập
lại bước 1.

Bước 4

Nhân viên lập hóa đơn

Lập hóa đơn xuất và trình ký

Bước 5

Nhân viên lập hóa đơn

Chuyển giao hóa đơn cho đơn vị có yêu cầu
– lập sổ theo dõi giao nhận hóa đơn, ký nhận
ghi rõ số liên 

Bước 6

Nhân viên lập hóa đơn

Nhập dữ liệu xuất hóa đơn – cuối tháng báo
cáo theo chương trình quản lý hợp đồng.

Bước 7

Nhân viên lập hóa đơn

Sắp xếp liên lưu hóa đơn theo số thứ tự đóng
thành cuốn – Đóng cuốn phiếu yêu cầu theo
đơn vị cơ sở 

Bước 8

Tổtrưởng nghiệp vụ thuế

Nhân viên lập hóa đơn

Trong qúa trình thực hiện thì phát sinh các
trường hợp sau :

Nếu xuất hóa đơn sai, sẽ đối chiếu kiểm
tra xác định và qui trách nhiệm cá nhân
có liên quan. 

          Lập biên bản điều chỉnh hoặc hủy hóa
đơn, mở sổ giao nhận biên bản (kiểm soát

background image

nhắc nhở cơ sở hoàn tất biên bản để lưu),
cuối tháng báo cáo.

Bảo   quản   ,lưu   giữ   tuyệt   đối   không   để

xẩy ra mất hóa đơn

Phòng tài vụ sẽ thực hiện lập hóa đơn sau khi HĐKT (ĐĐH) đã được BGĐ ký

duyệt, phần thanh lý hợp đồng sẽ được ký sau khi hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu đã hoàn
tất.

B CHUG TỪ TRONG THANH TOÁN
         I/ Chứng từ chi

Căn cứ để thanh toán nghiệp vụ mua hàng ,dịch vụ ,chi phí phải có bảng báo giá
hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ. Nếu nghiệp vụ  phát
sinh không có bút phê duyệt của BGĐ thì kế toán và thủ quỹkhông thực hiện
nghiệp vụ chi.

Về mua hàng hóa, công cụ:

             -    Hóa đơn TGGT

-

Phiếu nhập kho

-

Phiếu đề nghị chi có bút phê của phụ trách đơn vị cơ sở và của BGĐ 

-

Bảng báo giá  hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ.

Về chi phí :

           +   Có hóa đơn 

-

Hóa đơn TGGT

-

Phiếu đề nghị chi có bút phê của phụ trách đơn vị cơ sở và của BGĐ

-

Bảng báo giá  hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ.

           +  Không hóa đơn

-

Giấy nhận tiền ghi đầy đủ nội dung và có duyệt chi của phụ trách đơn vị cơ sở
hoặc của BGĐ .

-

Bảng báo giá có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ .

       Trường hợp số tiền chi lớn hơn 2.000.000đ phải nộp thuế thu nhập không thường

xuyên theo biểu thuế của pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 (mẫu đính kèm )

 Trường hợp đơn vị cơ sở chuyển về kho quỹ Cty chi ,cơ sở lập bảng kê  (theo mẫu
3) và các chứng từ  qui định trên (hóa đơn GTGT bản sao).

      Sau khi kiểm tra đủ kế toán chi tiết  lập phiếu chi  , thủ quỹ căn cứ phiếu chi chi
tiền có kiểm tra lại nội dung đúng theo yêu cầu

background image

II/ Chứng từ thu

Căn cứ vào hóa đơn GTGT đã xuất giao hàng .

Trường hợp khách hàng kiểm tra và loại các sản phẩm không đạt, phải lập biên bản điều
chỉnh hóa đơn .

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6589
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3250
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6002
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0