Tài liệu

BMTL - 04 Bảng lương hiệu quả công việc

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                         CÔNG TY C  PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

             Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụ ở ầ

Đ

Đồ

                                     in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

   S….BLT/2016

BẢNG LƯƠNG THÁNG ………../201………

TT

Họ tên

 NCTT 

 Tổng Lương 

Các khoản giảm trừ

Lương Hiệu Quả Công Việc 

 Điện thoại 

 Tổng 

nội địa

(1) (2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(18)

(19)

(21)

(25)

(27)

 I. Bộ Phận VĂN PHÒNG 

0

1
2
3
6
7
8

III. Bộ phận kỹ thuật sản xuất

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Ng i lp

ư

Giám  c

đ

 NCQC 

(theo 

tháng) 

 Hiệu 

Quả 

CV 

Mục 

việc 
theo 
thỏa 

thuận

 Mục việc 

hoàn 

thành thực 

tế theo 

đánh giá 

của trưởng 

bộ phận 

Đánh giá  

xếp loại 

thưởng 

theo tháng

 Tổng 

công 

 Công 

ngày 

thường 

 Lương Hiệu 

Quả Công 

Việc theo 

KKKD/sản 

lượng 

 Lương Hiệu 

Quả Công 

Việc theo mục 

việc 

 Đ/g 

xếp 

loại 

Tổng lương 

hiệu quả 

công việc

Lương Doanh thu/ sản 

lượng

Chỉ tiêu 

tiết kiệm

Lương theo 

mục việc

Tổng Lương 

Doanh thu/ 

sản lượng

 Lương 

hiệu quả 

công việc 

theo chỉ 

tiêu tiết 

kiệm 

 Thưởng xếp 

loại 

background image

BẢNG LƯƠNG THÁNG ………../201………

 Thực Nhận 

(28)

background image

1

0.85
0.78

0.7

1
0

0.79

0.9
0.6
0.6
0.8
0.9
0.7
0.8
0.8
0.9

0

0.8
0.7
0.8

0
1
0

15.42

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
532
18/09/2018
5 tài liệu
0
1492
18/09/2018
3 tài liệu
0
729
18/09/2018
10 tài liệu
0
2291
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1241
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
397
18/09/2018
4 tài liệu
0
1333
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
3305
18/09/2018
10 tài liệu
0
2057
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2920
23/09/2018
10 tài liệu
0
2115