Tài liệu

BMPHK - 04 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                      CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                  Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BTHNXTKHH/2016

BẢNG  TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO HÀNG HÓA

Tháng 1/2016

Mã vật tư Tên vật tư

ĐVT

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Số lượng

Thành tiền

Số lượng Thành tiền

A

B

C

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

Người lập biểu

Kế toán trưởng

background image

                                                                      CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                  Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG  TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO HÀNG HÓA

Tháng 1/2016

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

(9)

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…

Người phê duyệt

Đơn giá 

xuất kho

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2041
18/09/2018
5 tài liệu
0
2999
18/09/2018
3 tài liệu
0
1663
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2800
18/09/2018
5 tài liệu
0
2682
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
881
18/09/2018
4 tài liệu
0
2631
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
7606
18/09/2018
10 tài liệu
0
4864
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
7189
23/09/2018
10 tài liệu
0
4764