Tài liệu

BMPHK - 04 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                      CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                  Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BTHNXTKHH/2016

BẢNG  TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO HÀNG HÓA

Tháng 1/2016

Mã vật tư Tên vật tư

ĐVT

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Số lượng

Thành tiền

Số lượng Thành tiền

A

B

C

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

Người lập biểu

Kế toán trưởng

background image

                                                                      CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                  Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG  TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO HÀNG HÓA

Tháng 1/2016

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

(9)

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…

Người phê duyệt

Đơn giá 

xuất kho

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2823
18/09/2018
5 tài liệu
0
3539
18/09/2018
3 tài liệu
0
2021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3434
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1095
18/09/2018
4 tài liệu
0
3166
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9404
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9028
23/09/2018
10 tài liệu
0
5785
18/09/2018
10 tài liệu
0
5963
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0