Tài liệu

BMPHK - 03 Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                            CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                        Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                           in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

  S….SCTVTHH/2016

SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ, HÀNG HÓA

Tháng …..năm 2016

Mã vật tư, hàng hóa:

LỌC THEO MàLÀ RA CHI TIẾT

Tên vật tư, hàng hóa:

Chứng từ

Diễn giải

Nhâp trong ky

Xuất trong ky

Số hiệu

Ngày tháng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số lượng

A

B

C

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

 (4) 

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

background image
background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2879
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3250
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1101
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6002
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0