Tài liệu

BMPHK - 02 Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                             CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                              Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                         in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

  S….BPBCPMHNK/2016

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG NHẬP KHO

Tháng 1/2016

Chứng từ nhận phân bổ

Diễn giải

Hàng hóa nhận phân bổ chi phí

ĐVT

Số lượng

Số hiệu

Ngày tháng

A

B

C

D

E

F

(1)

(2)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mã hàng 

hóa

Tên hàng 

hóa

Đơn giá 

mua

background image

                                                                                                             CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                              Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                         in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG NHẬP KHO

Tháng 1/2016

Hàng hóa nhận phân bổ chi phí

Thành Tiền

Kết quả phân bổ

(3)

(5)

(6)

(7) = (6) / (1)(8) = (2) + (3)+(7)

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chi phí cần phân 

bổ

Đơn giá 

Nhập 

kho

Đơn gía 

thuế nhập 
khẩu (nếu 

có)

Chi phí sau 

khi phân bổ

Chi phí 

đơn vị

(4)={(2)+(3)}*(1)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2039
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3463
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9493
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9121
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0