Tài liệu

BMPHK - 01 Bảng kê phiếu nhập xuất kho hàng hóa

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                          CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                                                                                      in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BKPNXKHH/2016

BẢNG KÊ PHIẾU NHẬP - XUẤT KHO HÀNG HÓA

NĂM 2016

Chứng từ

Diễn giải

Số hiệu

Ngày tháng

A

B

C

Tháng 1/2016

Tổng cộng tháng 1

Tháng 2/2016

background image

Tổng cộng tháng 2

Người lập

(Ký và ghi rõ họ tên)

background image

                                                                                                                          CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                    Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                                                      in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG KÊ PHIẾU NHẬP - XUẤT KHO HÀNG HÓA

NĂM 2016

Mã hàng hóa

Tên hàng hóa

ĐVT

 NHẬP 

 Số lượng 

 Đơn giá 

D

E

F

(1)

(2)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2866
18/09/2018
5 tài liệu
0
3555
18/09/2018
3 tài liệu
0
2034
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3455
18/09/2018
5 tài liệu
0
3243
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1100
18/09/2018
4 tài liệu
0
3192
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9466
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9094
23/09/2018
10 tài liệu
0
5827
18/09/2018
10 tài liệu
0
5989
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0