Tài liệu

BMPB - 02 Bảng phân bổ chi phí trả trớc dài hạn

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                       CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                            Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                       in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BPBCPTTDH/2016

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN - TK 242

Tháng 1/2016

STT

Mã CCDC

Tên CCDC

Giá trị

A

C

B

D

(1)

(2)

A/

BỘ PHẬN BÁN HÀNG

B/

BỘ PHẬN QUẢN LÝ DN

TỔNG CỘNG (A)+(B)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tính 

phân bổ

Số năm 

phân bổ

background image

                                                                                                                       CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                            Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                       in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN - TK 242

Tháng 1/2016

Giá trị còn lại

Ghi chú

(3) = (2) x 12

(4)

(5) = (1)/(3) (6) = (4) + (5)

(7) = (1) - (6)

(8)

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số tháng 

phân bổ

Mức phân 

bổ tháng

Giá trị 

phân bổ lũy 

kế kỳ trước

Giá trị 

phân bổ kỳ 

này

Giá trị phân bổ 

lũy kế

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6591
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6003
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0