Tài liệu

BMPB - 01 Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                               CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                   Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….BPBCPTTNH/2016

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN - TK 142

Tháng 1/2016

STT

Mã CCDC Tên CCDC

Giá trị

A

C

B

D

(1)

(2)

(3) = (2) x 12

CCDC01 Máy in cannon 2900P

12/1/2015

3,250,000

6

541,667

CCDC02 Điện thoại Viettel

12/1/2015

1,650,000

6

275,000

Tổng cộng

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Ngày tính 

phân bổ

Số năm 

phân bổ

Số tháng 

phân bổ

Mức phân 

bổ tháng

background image

                                                                               CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                   Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN - TK 142

Tháng 1/2016

Ghi chú

(4)

(5) = (1)/(3) (6) = (4) + (5)(7) = (1) - (6)

(8)

0
0

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…

Kế toán trưởng

Người phê duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giá trị 

phân bổ lũy 

kế kỳ trước

Giá trị 

phân bổ kỳ 

này

Giá trị 

phân bổ lũy 

kế

Giá trị còn 

lại

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3564
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6602
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3256
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3206
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9506
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9133
23/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
10 tài liệu
0
6021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0