Tài liệu

BMNS_002_Don_dang_ky_du_tuyen_cong_chuc_du_bi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ......... tháng ......... năm ........

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC DỰ BỊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BNV

ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là: 

Nam, Nữ:

Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay: 

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức,

ngạch........................... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ
thi   tuyển.   Vì   vậy   tôi   làm   đơn   này   xin   đăng   ký   dự   tuyển   tại   Hội   đồng
thi ....................  ....................................................... Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành
nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:
...............................................................................................................................
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6.
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ

sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo
đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều

kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng,
chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển
dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

                            Kính đơn

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4331
10 tài liệu
0
4910

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4331
20/12/2018
10 tài liệu
0
4910