Tài liệu

BMKT - 09 Hợp đồng mua bán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…HĐMB/2016

   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

 Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tại Phòng Công chứng số …... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được

thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi
gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………cấp ngày:………………………………………………….
tại…………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
…………………….…………………………………………………………………………....
 
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân số:……………………….cấp ngày:………………………………………..
tại…………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày:………………………………………………..
tại…………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng 
người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày:……………………………………………

background image

tại…………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:……………………….cấp ngày:…………………………………………
tại…………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:............................cấp ngày......................................................……….......
tại

……….......

Hộ khẩu thường trú:

……….......
...................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: 
………………………………………………………………………………………………………...
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập……………………

3.. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………….
Trụ sở:………………………………………………………………………………………………..
Quyết định thành lập số:……….ngày ....…..tháng .......năm..................………………………….. 
do 

cấp………….....

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:ngày.........tháng .........năm………………….
do 

cấp………….....

Số Fax: ...................................................Số điện thoại:

……….......

Họ và tên người đại diện: 

…...............

Chức vụ: 

……….......

Sinh ngày:..............................

................……….......

Chứng minh nhân dân số:

cấp ngày...............................................…………...

tại

…………...

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: 
………………………………………………………………………………………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập……………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

…………………

.................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản với các thỏa thuận sau đây:

background image

ĐIỀU 1TÀI SẢN MUA BÁN
Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản mua bán và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với
tài sản mua bán
……………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.

Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 là: ... ………………………………………………

(bằng chữ .………………………………………………………………………………………………………)

2.

Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………….

......................................................................................................................................... …………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp

luật.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN
Do các bên thỏa thuận
…..................................................................................................................................... …………..

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN

         1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận
tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);
         2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được
chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này do Bên ………. chịu

trách nhiệm nộp.
  
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương

lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết
được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo
quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2704
18/09/2018
9 tài liệu
0
5122
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250