Tài liệu

BMKT - 09 Bảng kê chi tiền

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BKCT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm....

Họ và tên người chi: ............................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ): .......................................................................................
Chi cho công việc:...............................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

Cộng

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………………………
(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2707
18/09/2018
8 tài liệu
0
8939
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250