Tài liệu

BMKT - 08 Biên bản điều chuyển tài sản - dụng cụ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…BBĐCTSDC/2016

   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

 Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN - DỤNG CỤ

Hôm nay, ngày……tháng…….năm 20….Tại:..........................................................................……………..

Theo đề nghị của: .....................................................................................................................…………….

Chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà:.....................................................................Đại diện Phòng QTTB&CSVC

2. Ông/Bà:.....................................................................Đại diện Phòng KHTC

3. Ông/Bà:.....................................................................Đơn vị chuyển tài sản

4. Ông/Bà:.....................................................................Đơn vị nhận tài sản

Cũng tiến hành điều chuyển, bàn giao các loại tài sản – dụng cụ theo danh mục sau:

Stt

Tên tài sản, thiết bị

Số

lượng

Năm đưa vào

sử dụng

Ghi chú

Từ đơn vị:......................................................................Đến đơn vị:.........................................………….

Lý do điều chuyển:....................................................................................................................………….

Ngày…….tháng…….năm 20….

Trưởng P.QTTB&CSVC

Trưởng P.KHTC       

f

Trưởng đơn vị  chuyển

Trưởng đơn vị nhận tài

background image

tài sản

sản

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2684
9 tài liệu
0
5077
2 tài liệu
0
1230

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2684
18/09/2018
9 tài liệu
0
5077
18/09/2018
2 tài liệu
0
1230