Tài liệu

BMKT - 08 Bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý đá quý

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BKK/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Số:…………………

Hôm nay, vào giờ………. ngày………. tháng………. năm……….
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ……………………………… đại diện kế toán
- Ông/Bà: ……………………………… đại diện thủ quỹ
- Ông/Bà: ……………………………… đại diện ………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

Số

TT

Diễn giải

Đơn vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

II

1
2
3

III

Số dư theo sổ kế toán
Số kiểm kê thực tế (*)
- Loại
- Loại
- …
Chênh lệch (III = I - II)

x
x

……
……
……

x

x
x

……
……
……

x

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……

- Lý do : + Thừa: ……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
+ Thiếu: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………
- Kết luận sau khi kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý: …………..…………..……
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2707
8 tài liệu
0
8940
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2707
18/09/2018
8 tài liệu
0
8940
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250