Tài liệu

BMKT - 08 Bảng kê mua hàng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…BKMH/2016

                                                       BẢNG KÊ MUA HÀNG

                    Quyển số:………

                                                                                                   Số:…………. 

                     Nợ:………..
                     Có:………….

STT

Đơn vị tính

Đơn giá Thanh  tiền

Số lượng

A

B

C

D

1

2

3

Cộng

x

x

x

Họ và tên người mua:………………………………………….………………………..................
Bộ phận (phòng, ban):……………………………………………………………………………..
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………….
* Ghi chú: ………………………………………………………………….……………………..

Người mua

Kế toán trưởng

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tên, quy cách, 

phẩm chất hàng 

hóa (vật tư, 

công cụ...)

Địa chỉ mua 

hàng

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                    Quyển số:………

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
8921
9 tài liệu
0
5122
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
8 tài liệu
0
8921
18/09/2018
9 tài liệu
0
5122
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250