Tài liệu

BMKT - 07 Thẻ TSCĐ.

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                               CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                           in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

Số….TTSCĐ/2016

Số: ................

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

        Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số.....................ngày.... tháng.... năm…

  Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCD: ............ Số hiệu TSCĐ................................

Nước sản xuất (xây dựng) ........................................... Năm sản xuất ...............................

Bộ phận quản lý, sử dụng ..................................Năm đưa vào sử dụng ............................

 Công suất (diện tích thiết kế)..............................................................................................

        Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.............. tháng................. năm...

                   Lý do đình chỉ ....................................................................................................................

Nguyên giá tài sản cố định

Giá trị hao mòn tài sản cố định

Diễn

Năm

Giá trị

Cộng dồn

giải

hao mòn

A

B

C

1

2

3

4

Dụng cụ phụ tùng kèm theo

STT

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            

Số hiệu 

chứng từ

Ngày, 

tháng, 

năm

Nguyên 

giá

Tên, quy 

cách dụng 

cụ, phụ 

tùng

Đơn vị 

tính

background image

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

             Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

       (Ký, họ tên, đóng dấu)

     Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ................ngày.... tháng.... năm.........................................

                                                    Lý do giảm: ......................................................................................................................

background image

                                               CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                           in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

Số: ................

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2684
18/09/2018
9 tài liệu
0
5077
18/09/2018
2 tài liệu
0
1230