Tài liệu

BMKT - 07 Bảng kiểm kê quý

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BKKQ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng (tờ)

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

……………….

II

Số kiểm kê thực tế:

x

……………….

1

Trong đó: - Loại

……………….

……………….

2

- Loại

……………….

……………….

3

- Loại

……………….

……………….

4

- Loại

……………….

……………….

5

- ….

……………….

……………….

III

Chênh lệch (III = I - II);

x

……………….

- Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….
+ Thiếu:……………….……………….……………….……………….………………………….
- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2684
18/09/2018
8 tài liệu
0
8855
18/09/2018
2 tài liệu
0
1230