Tài liệu

BMKT - 06 Sổ tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                            CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT 

Ổ Ầ

Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                    in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….STHCNPT/2016

SỔ TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP - TK 331

Năm 2016

Tên tài khoản

 Số dư đầu kỳ 

 Số phát sinh trong kỳ 

TK

 Nợ 

 Có 

 Nợ 

Tổng cộng phát sinh

 -      

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

background image

                            CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT 

Ổ Ầ

Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                    in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

SỔ TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP - TK 331

Năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

 Số phát sinh trong kỳ 

 Số dư cuối kỳ 

 Có 

 Nợ 

 Có 

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2016

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3565
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3471
18/09/2018
5 tài liệu
0
3258
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3206
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9506
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9133
23/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
10 tài liệu
0
6021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0