Tài liệu

BMKT - 06 Bảng tính khấu hao tài sản cố định

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

           S…BTKHTSC/2016

Đ

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tháng 01 năm 2016

STT

Mã TS

Nguyên giá

A

B

C

D

(3)

(1)

(2) = (1) x 12 (4) = (3)/(1)

A/

BỘ PHẬN BÁN HÀNG

1

TSBH01 Ô tô tải Hyundai 3T5

01/07/2012

282,550,000

7

84

40,364,286

B/

BỘ PHẬN QUẢN LÝ DN

77,940,000

8

96

20,026,667

1

TSQL01 Máy photo Toshiba E350

01/07/2012

44,650,000

5

60

8,930,000

2

TSQL02 Máy tính Sony Vaio SVD1

01/07/2012

33,290,000

3

36

11,096,667

TỔNG CỘNG (A)+(B)

77,940,000

8

96

20,026,667

Người lập

Tên tài 

sản

Ngày tính 

KH

Số năm 

KH

Số tháng

KH

Mức khấu 

hao năm

background image

                                                                                                                                        CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                                                                       Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                                                                        in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tháng 01 năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Giá trị còn lại

Ghi chú

(5) = (3)/(2)

(6)

(7) = (3)/(2) (8) = (6) + (7)

(9) = (3) - (8)

(10)

3,363,690 100,910,714

1,668,889

50,066,667

0

0

0

744,167

22,325,000

924,722

27,741,667

1,668,889

50,066,667

0

0

0

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…

Giám đốc

Mức khấu 

hao tháng

Gía trị KH 

lũy kế kỳ 

trước

Giá trị 

khấu hao 

kỳ này

Giá trị 

KH lũy kế

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2701
9 tài liệu
0
5118
2 tài liệu
0
1247

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2701
18/09/2018
9 tài liệu
0
5118
18/09/2018
2 tài liệu
0
1247