Tài liệu

BMKT - 06 Bảng kê vàng bạc, kim khi quý, đá quý

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BKVBKKQĐQ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………….
Ngày…… tháng…… năm………….) 

Quyển số: …………….
Số:……………………..

STT

Tên, loại, qui cách

phẩm chất

Đơn vị

tính

Số lượng

Đơn giá

Thành

tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

x

x

x

Hà Nội,ngày…… tháng…… năm 2016

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp (nhận)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2705
8 tài liệu
0
8921
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2705
18/09/2018
8 tài liệu
0
8921
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250