Tài liệu

BMKT - 05 Sổ tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                         CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

         Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                          in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….STHPTKH/2016

SỔ TỔNG HỢP PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG - TK 131

Năm 2016

Tên tài khoản

 Số dư đầu kỳ 

 Số phát sinh trong kỳ 

TK

 Nợ 

 Có 

 Nợ 

 Có 

Tổng cộng phát sinh

 -      

Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

background image

                         CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

         Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                          in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

SỔ TỔNG HỢP PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG - TK 131

Năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

 Số dư cuối kỳ 

 Nợ 

 Có 

Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

  Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2039
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3463
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9493
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9121
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0