Tài liệu

BMKT - 05 Phiếu kế toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…PKT/2016

PHIẾU KẾ TOÁN

Ngày     tháng      năm 

STT

Diễn giải

Tài  khoản ghi

Nợ

Tổng cộng

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)

( Ký, họ tên)

background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                           Hà nội, ngày    tháng   năm 2016

PHIẾU KẾ TOÁN

Ngày     tháng      năm 

Số: PKT

 Số tiền 

 -   

Giám đốc công ty

( Ký, họ tên, đóng dấu )

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
532
18/09/2018
3 tài liệu
0
730
18/09/2018
10 tài liệu
0
2291
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1334
18/09/2018
5 tài liệu
0
1241
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
397
18/09/2018
4 tài liệu
0
1335
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
3305
18/09/2018
10 tài liệu
0
2057
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2921
23/09/2018
10 tài liệu
0
2115