Tài liệu

BMKT - 05 Phiếu kế toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…PKT/2016

PHIẾU KẾ TOÁN

Ngày     tháng      năm 

STT

Diễn giải

Tài  khoản ghi

Nợ

Tổng cộng

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)

( Ký, họ tên)

background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                           Hà nội, ngày    tháng   năm 2016

PHIẾU KẾ TOÁN

Ngày     tháng      năm 

Số: PKT

 Số tiền 

 -   

Giám đốc công ty

( Ký, họ tên, đóng dấu )

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3177
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9434
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5801
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0