Tài liệu

BMKT - 05 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

                        Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

Số…..PBVTCLCK/2016

    PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

                                                                                                                                                                                                                                                 Số: ……………

                                                                           Bộ phận: ………………………………………

 STT

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

A

B

c

D

1

Tên, nhãn hiệu, quy 
cách, phẩm chất vật 

background image

                         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

                        Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

    PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Số…………………

                               

E

(Ký, họ tên)

Lý do: còn sử dụng 

hay trả lại

Phụ trách bộ phận 

sử dụng

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
8945
9 tài liệu
0
5133
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
8 tài liệu
0
8945
18/09/2018
9 tài liệu
0
5133
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250