Tài liệu

BMKT - 05 Biên lai thu tiền

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BLTT/2016

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

    Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

    Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:...........................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................
Nội dung thu:.......................................................................................................
Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):.......................................
.............................................................................................................................

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2707
18/09/2018
8 tài liệu
0
8942
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250