Tài liệu

BMKT - 05 Biên bản kiểm kê TSCĐ.

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                   Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số…..BBKKTSCĐ/2016

                                                                                           BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..….. Trưởng ban
- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……….. Ủy viên
- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……...... Ủy viên
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT

Tên TSCĐ

Mã số

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Số lượng

Số lượng

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

Giám đốc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nơi sử 

dụng

Nguyên 

giá

Giá trị còn 

lại

(Ghi ý kiến giải quyết 

số chênh lệch)

(Ký, họ tên, đóng 

dấu)

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                   Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                                                                                           BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..….. Trưởng ban
- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……….. Ủy viên
- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……...... Ủy viên

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

Số lượng

5

6

7

8

9

10

x

x

Kế toán trưởng

Ngày…… tháng…… năm……

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

Nguyên 

giá

Giá trị còn 

lại

Nguyên 

giá

Giá trị còn 

lại

(Ký, họ 

tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2702
18/09/2018
9 tài liệu
0
5119
18/09/2018
2 tài liệu
0
1248