Tài liệu

BMKT - 04 Sổ chi tiết tài khoản

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

                                                              CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                                           Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                                         in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….SCT/2016

SỔ CHI TIẾT

Năm 2016
Tài khoản:

Tên tài kho n:

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Số hiệu

Nợ

A

B

C

D

E

(1)

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Ngày 

tháng ghi 

sổ

TK đối 

ứng

Ngày 

tháng

background image
background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3199
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
6003
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0