Tài liệu

BMKT - 04 Phiếu chi.

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                   Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Số…PC/2016

PHIẾU CHI

Ngày….. tháng…..năm 20….

Họ và tên người nhận tiền:
Địa chỉ:
Lý do chi:

Số tiền:
Viết bằng chữ:
Kèm theo:

Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng…..năm 20….

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập

Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                   Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Số:………
Nợ:………
Có:………

Ngày….. tháng…..năm 20….

Người nhận

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6600
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3468
18/09/2018
5 tài liệu
0
3256
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9503
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9131
23/09/2018
10 tài liệu
0
5855
18/09/2018
10 tài liệu
0
6020
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0