Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị thanh toán

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………………….
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………
Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………
(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2041
18/09/2018
10 tài liệu
0
6594
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3465
18/09/2018
5 tài liệu
0
3253
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3200
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9124
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
10 tài liệu
0
6007
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0