Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY TNHH MÓN PHỞ
Địa chỉ: Số 330 Ngọc Lâm, P Ngọc Lâm, Q Long Biên, TP Hà Nội.
MST: 0107471805
ĐT: 0436 368 666

GIÂY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ƯNG

Ngươi đề nghị: Lê Đức Anh

Bộ phân: R&D

Số tiền tam ứng: 10.000.000đ (Mươi triêu đông chăn)

Số tiền đề nghị thanh toan: Tam ứng mua thiết bị văn phòng

     STT

Nôi dung thanh toan

Số tiên

       1

Laptop HP

6.490.000

       2

Cài Window 7 cho Laptop

100.000

       3

May tính bảng Lenovo

2.160.000

TÔNG CÔNG

8.750.000

Số tiền dư tam ứng : 1.350.000 đông

                                                                         Hà nôi, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngươi đê nghi

Kế toan

Ngươi duyêt

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2823
18/09/2018
5 tài liệu
0
3539
18/09/2018
3 tài liệu
0
2021
18/09/2018
10 tài liệu
0
6522
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3434
18/09/2018
5 tài liệu
0
3227
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1096
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9405
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9029
23/09/2018
10 tài liệu
0
5785
18/09/2018
10 tài liệu
0
5963
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0