Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY TNHH MÓN PHỞ
Địa chỉ: Số 330 Ngọc Lâm, P Ngọc Lâm, Q Long Biên, TP Hà Nội.
MST: 0107471805
ĐT: 0436 368 666

GIÂY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ƯNG

Ngươi đề nghị: Lê Đức Anh

Bộ phân: R&D

Số tiền tam ứng: 10.000.000đ (Mươi triêu đông chăn)

Số tiền đề nghị thanh toan: Tam ứng mua thiết bị văn phòng

     STT

Nôi dung thanh toan

Số tiên

       1

Laptop HP

6.490.000

       2

Cài Window 7 cho Laptop

100.000

       3

May tính bảng Lenovo

2.160.000

TÔNG CÔNG

8.750.000

Số tiền dư tam ứng : 1.350.000 đông

                                                                         Hà nôi, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ngươi đê nghi

Kế toan

Ngươi duyêt

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
535
18/09/2018
5 tài liệu
0
1493
18/09/2018
3 tài liệu
0
730
18/09/2018
10 tài liệu
0
2292
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1335
18/09/2018
5 tài liệu
0
1242
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
397
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
3306
18/09/2018
10 tài liệu
0
2058
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2921
23/09/2018
10 tài liệu
0
2115