Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTU/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: ..............................................................................................................................

Tên tôi là: .............................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..............................................(Viết bằng chữ) ........................

………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: ...............................................................................................................

Thời gian thanh toán: .....................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họtên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họtên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họtên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
809
18/09/2018
5 tài liệu
0
1916
18/09/2018
3 tài liệu
0
972
18/09/2018
10 tài liệu
0
3083
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1735
18/09/2018
5 tài liệu
0
1643
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
513
18/09/2018
4 tài liệu
0
1680
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
4314
18/09/2018
10 tài liệu
0
2846
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3999
23/09/2018
10 tài liệu
0
2847