Tài liệu

BMKT - 04 Giấy đề nghị tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…GĐNTU/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: ..............................................................................................................................

Tên tôi là: .............................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..............................................(Viết bằng chữ) ........................

………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: ...............................................................................................................

Thời gian thanh toán: .....................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họtên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họtên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họtên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2509
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1911
18/09/2018
10 tài liệu
0
6160
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3227
18/09/2018
5 tài liệu
0
3071
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8863
18/09/2018
10 tài liệu
0
5654
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8506
23/09/2018
10 tài liệu
0
5460