Tài liệu

BMKT - 04 Biên bản đánh giá lại TSCĐ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

Số:…BBĐGLTSCĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày…. tháng…. năm…. 

Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

- Căn cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……
Của…………………………………………………… Về việc đánh giá lại TSCĐ
- Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng
- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký mã

hiệu, qui cách

(cấp hạng)

TSCĐ

Số

hiệu

TSCĐ

Số thẻ
TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị

còn lại

theo

đánh giá

lại

Chênh lệch

Nguyên

giá

Hao

mòn

Giá trị

còn lại

Tăng

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

Cộng

X

X

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 
phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận:
…………………………………………………………………………………………………...........
......................................................................................................................................................

background image

Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2684
9 tài liệu
0
5077
2 tài liệu
0
1230

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2684
18/09/2018
9 tài liệu
0
5077
18/09/2018
2 tài liệu
0
1230