Tài liệu

BMKT - 03 Sổ cái tài khoản

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

           CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHP VIT

Ổ Ầ

                 Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng, Long Biên, Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

                                                in thoi: 0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - web: verco.vn

Đ

S….SCTK/2016

SỔ CÁI

Năm 2016
Tài khoản:

Tên tài khoản:

Chứng từ

Diễn giải

 Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng

 Nợ 

A

B

C

D

E

 (1) 

Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Ngày 

tháng ghi 

sổ

TK đối 

ứng

background image
background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2902
18/09/2018
5 tài liệu
0
3564
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3470
18/09/2018
5 tài liệu
0
3256
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3206
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9506
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9132
23/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
10 tài liệu
0
6021
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0