Tài liệu

BMKT - 03 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

Số….PXKKVCNB/2016

     PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

       Căn cứ lệnh điều động số:……… Ngày…….tháng……năm…..

                                                                         Phương tiện vận chuyển:…………… ………………

               Xuất tại kho: ………………………………………………………..

                                                                          Nhập tại kho: ……………………………………….

STT

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Thực

Tổng cộng:

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

                         - Liên 3: Nội bộ

Ngày………  tháng………năm ………

                                   của …………………………về việc………………                                               

Họ tên  người vận chuyển……    Hợp đồng số……………

Tên nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tư (sản phẩm, hàng 

hóa)

 xuất

            
            

 Thủ kho xuất   

        

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

- Liên 1: Lưu                                                

                                           - Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng                                                       

background image

       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

     PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

       Căn cứ lệnh điều động số:……… Ngày…….tháng……năm…..

                                                                         Phương tiện vận chuyển:…………… ………………

               Xuất tại kho: ………………………………………………………..

                                                                          Nhập tại kho: ……………………………………….

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực nhập

Tổng cộng:

Người vận chuyển

Thủ kho nhập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày………  tháng………năm ………

của …………………………về việc………………                                               
Họ tên  người vận chuyển……    Hợp đồng số……………

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng                                                       

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
8921
9 tài liệu
0
5123
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
8 tài liệu
0
8921
18/09/2018
9 tài liệu
0
5123
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250