Tài liệu

BMKT - 03 Phiếu thu

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                   Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Số…PT/2016

PHIẾU THU

Ngày….. tháng…..năm 20….

Họ và tên người nộp tiền:
Địa chỉ:
Lý do nộp:

Số tiền:
Viết bằng chữ:
Kèm theo:

Chứng từ gốc: 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập

Người nộp

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

background image

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NHỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436. 525 808 - web: verco.vn

                   Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Số:………
Nợ:………
Có:………

Người nộp

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3177
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9435
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5801
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0