Tài liệu

BMKT - 03 Giấy thanh toán tiền tạm ứng

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

      Số:…GTTTTU/2016

   CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

 Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

  Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

  

                                                            Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm…. 

Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

- Họ và tên người thanh toán:……………………………………………………………………………..
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………….
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
- Phiếu chi số………… ngày……
- Phiếu chi số………… ngày……
- …
II. Số tiền đã chi
1. Chứng từ số………… ngày……
2. ...
III. Chênh lệch
1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)
2. Chi quá số tạm ứng (II - I)

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2707
8 tài liệu
0
8942
2 tài liệu
0
1250

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
5 tài liệu
0
2707
18/09/2018
8 tài liệu
0
8942
18/09/2018
2 tài liệu
0
1250